Sfanta Treime

by admin, 24 februarie 2016

sfanta treime

Ioan.1:1,2,3,4 La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvîntu. Acesta era intru inceput la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut ;şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.

FACEREA:1,26 Și a zis Dumnezeu :să facem om după chipul nostrum și după asemănare și să stăpînească peștii mării și păsările cerului și dobitoacele și tot pămîntul și toate vietățile cele ce se tîrăsc pre pamînt. Și au făcut Dumnezeu pre om, după chipul lui Dumnezeu l-au făcut pre dînsul, bărbat și femee i-au făcut pre ei. Oare eru mai mulți dumnezei? Zice: să facem omu după chipul nostru. Nu fraților, nu sunt mai mulți, ci este vorba de Sfînta Treime cea de-o ființă și nedespărțită. Apoi zice iar: Și au făcut Dumnezeu pre om, după chipul lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt trei este vorba doar de unul.Încă din timpurile lui Avraam, Dumnezeu s-a arătat la Stejarul lui Mamvri ,în chipul Sfintei Treimei :Tatăl, Fiul şi Sf. Duh.

FACEREA 18 1, 2 3 Când şedea el în uşa cortului la amiază. Şi rădicând ochii săi a văzut: şi iată trei bărbaţi stand din sus de ei , şi văzându-i pe ei a alergat de la uşa cortului său intru întâmpinare, şi s-a închinat până la pământ. Şi a zis;Doamne ,de am aflat har inaintea ta, nu trece pre robul tău. Iată că Avraam chiar dacă sunt trei ca şi cu unul vorbeşte.

Chiar dacă zice la    

ESIREA 33;20 Nu poate vedea om fata mea şi să trăiască. Sau

IOAN 1;18 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată . Şi totuşi pentru dragostea ce are faţă de noi a îngăduit să fie văzut chiar în semnul Sfintei Treimi, adică : Dumnezeu adevărat, în cele trei feţe Dumnezeieşti: la Stejarul lui Mamvri, la botezul lui Iisus

MATEI 3;16. 17 Şi iată s-au deschis Lui cerurile şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel venind peste dânsu . Dumnezeu a deschis cerurile,si le-a vorbit; Iisus a fost botezat şi Sfântul Duh a coborât ca şi un porumbel.      

MATEI 17; 5 Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei şi iată glas din nor zicând: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-l.  Pe muntele Tabor cînd era Iisus cu ucenici. La Sf. apostol.Pavel pe drumul din Damasc.                                                                   FAPTELE 9;3-4 dar pe cănd călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger,i-a învăluit deodată. Şi căzînd la pămînt,a auzit un glas zicînd: Saule ,Saule, de ce mă prigoneşti? şi Sfîntului Diacon Ştefan s-a arătat.                    

FAPTELE 7; 55 Şi a zis: Iată văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu.                                                                

Vedem că şi după înălţare ca şi înainte de a veni Iisus pe pământ. Dumnezeu a îngăduit să fie văzut. A venit la noi printr-o fecioară, propovaduindu -se pe sine. Iisus, se face cunoscut, cine este cu adevărat :

MATEI 22: 32 Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isac, Dumnezeul lui Iacov. Nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor. Iată cu cât drag ne spune că este de la începutul lumii şi că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.

IOAN 1:10,11     ’În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut, întru ale sale a venit şi ai săi nu l-au primit’’ Chiar dacă s-a smerit pe sine şi a coborât la noi născându-se printr-o fecioară într-un popor iubit de Dumnezeu, n-a fost recunoscut!. Nu L-au primit! Apoi ne arată adevărata faţă a lui Dumnezeu, adică Sfânta Treime, care cu adevărat este un singur Dumnezeu :

1 IOAN 5:7,8 Căci trei sunt care mărturisesc în cer :Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh şi acesti trei una sunt. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele şi aceştia trei mărturisesc la fel. Vedem că Iisus ne cheamă la el cu atâta bunătate, şi ne face cunoscută legea cea nouă, ne promite că nu vom înseta şi nu vom flămânzi niciodată, ba mai mult, ne va învia în ziua de apoi. Apoi ne spune cu adevărat cine este.          

IOAN 6:35-40. Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii, cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată. Dar am spus vouă că M-aţi şi văzut, şi nu credeţi. Tot ce-Mi dă Tatăl, va veni la Mine: şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară. Pentru că M-am coborât din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis, pe Mine.Si aceasta este voia Celui ce M-a trimis,ca din toţi pe care mi i-a dat Mie să nu pierd pe nici unul, ci să-i înviez în ziua cea de apoi’’.                        

Vedem căci stăruieşte foarte mult, să-i urmăm, căci vom avea lumina vieţii şi nu vom umbla în întuneric.                                                                          IOAN 8:12 Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt lumina lumii, cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric ci va avea lumina vieţii. Ne spune şi recunoaşte căci El este Dumnezeu chiar de la începutul lumii.        

IOAN 8: 58 Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam. Mai zice :

IOAN 11;25 Eu sunt învierea şi viaţa, cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.                                                                                                                       

1 Ioan 1:5,6.7 Si aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El si v-o vestim:că Dumnezeu este lumina si nici un intuneric nu este intru El.Daca zicem ca avem impărtășire cu El si umblăm în întuneric,mințim si nu săvîrșim adevărul. Iar dacă umblăm întru lumină, precum El este în lumină , atunci avem împărtășirea unul cu altu, si Sîngele lui Iisus, Fiu Lui, ne curățește pe noi de orce păcat. Dumnezeu Tatăl îl recunoaşte pe Iisus Hristos ca şi fiu al Lui și, și ca Dumnezeu advărat                    

EVREI 1:5,6 Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: Fiul Meu eşti Tu, Eu Iastăzi Te-am născut, şi iarăşi: Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu?,Si iarăsi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu .Si de îngeri zice:Cel ce face pe îngerii Sai duhuri si pe slujitorii Sai para de foc. Iar către Fiul:Tronul Tău, Dumnezeule,în veacu veacurilor;și toiagul dreptății este toiagul Împărăției Tale. Doamne, Dumnezeu îi spune Fiului:Tronul Tău, Dumnezeule

MATEI 12:18,19 . Iată Fiul Meu pe care L-am ales, Iubitul Meu întru care a binevoit sufletul Meu: pune-voi Duhul Meu peste El şi judecata neamurilor va vesti, Nu se va certa, nici nu va striga, nu va auzi nimeni, pe uliţe, glasul Lui.                                                             

MATEI3:17 Şi iată, glas din ceruri zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit. Iisus ne spune de ce a venit: 

IOAN 9:39 Spre judecată am venit în lumea aceasta ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi.

IOAN 10;14. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele, şi ale Mele mă cunosc pe Mine

1 TIMOTEI 3;16   ‘’Si cu adevărat mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă’’.Doamne! Cu adevărat mare este bunătatea lui: S-a lăsat să fie văzut de îngeri, şi chiar de oameni, în trup. Încă din timpul lui Moise, proroceşte un profet anume Balaam, fiul lui Beor despre venirea lui Iisus

Numeri 24:17-18Îl văd, dar nu acum El va tăia în bucăţi lanţurile Moabului şi va distruge pe toţi fiii lui Set. Se face stăpân pe Seir, vrăşmaşii lui. Îl privesc dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un Sceptru se ridică din Israel. În Israel va face fapte mari. Cel care se naşte din Iacov va stăpâni şi va distruge pe cei ce scăpă din cetăţi.”Sf apostol Petru le spune şi îi cearta pe israeliţi.

FAPTELE 3:13,14 “ Dumnezeul lui Avraam şi a lui Isaac şi a lui Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri, a slăvit pe Fiul Său, Iisus, pe Care voi L-aţi predat şi L-aţi tăgăduit în faţa lui Pilat, care găsise cu cale să-L elibereze. Dar voi v-aţi lepădat de Cel sfânt şi drept şi aţi cerut să vă dăruiască un bărbat, un ucigaş.” Doamne până şi Pilat a găsit cale să-L elibereze, dar poporul evreu (cărturarii şi fariseii) au cerut în locul lui un bărbat ucigaş. Hristos a fost botezat de Sf.Ioan Botezătorul pentru noi, ca şi noi să-L urmăm. Apoi şi-a trimis apostolii să propovăduiască şi să înveţe să păzească, toate câte a poruncit El:    

MATEI 28: 16,17,1819,2 0‘ iar cei unsprezece au mers in Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Si văzîndu-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră. Si apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor zicand:Datu-Mi-s-a toată puterea in cer si pe pămînt.   Drept aceea, Mergeti de învăţaţi toate neamurile, Botezându-le în numele : Tatălui,Fiului şi al Sf.Duh . Şi învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă şi Eu cu voi sunt, în toate zilele, până la sfârşitul veacului Amin.’’ Deci îi trimite să boteze în numele Sfintei Treimi: Tatălui şi Fiului şi Sf.Duh. Iată noua lege după Hristos.ORTODOXIA Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Cele trei fete Dumnezeieşti, care cu adevărat Unul este.                                                                                            

 IOAN14;15,16 17 De mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâitor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului pe Care lumea nu poate să-l primească, pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaşte; voi îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi. Iisus ne aminteşte de Duhul lui Dumnezeu de-a treia persoană Dumnezeiască şi că-L va ruga pe Tatăl şi-L va trimite la noi.                            

 IOAN 1:12 ,13,14, Şi celor cîti L-au primit care cred în Numele Lui, le-a dat puterea ca să se facă fiii lui Dumnezeu. Care nu din sânge, nici din pofta trupească, nici din pofta bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut, şi cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava lui, slavă ca a Unuia Născut din Tatăl, plin de har şi adevăr. Doamne!Oare cum mai poatea să-i rabde pe cei care-l coboară şi-L face frate de sînge cu oameni pământeni, dacă zice: nu-i din sânge, nici din pofta trupească, nici din pofta bărbătească, ci s-a născut din Tatăl, plin de har şi adevăr?

Și nici în sfînta sfintelor n-a intrat ca și arhiereu ci chiar în cer să se roage pentru noi înaintea lui Dumnezeu

EVREI 9:24, Căci Hristos n-a intrat într-o Sfîntă a Sfintelor făcută de mîini – închipuirea celor adevărate -,ci chiar în cer, ca să Se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu

Si prorocul Daniel îl vede venind pe nori cerului cu mii de ani înainte.        

DANIIEL 7: 13,14 Văzut-am întru vedenia nopții, șI iată cu norii cerului, ca un fiu omenesc venea, și pînă la cel vechi de zile a sosit, și înaintea lui s-a adus. Și s-a dat lui stăpînirea, cinstea și împărăția, și toate popoarele și neamurile și limbile, lui, vor sluji, și stăpănirea lui stăpînirea veșnică, care nu va trece, și împărăția lui nu se va strica.

Dar totuși, face frați pe cei pe care îi iubește

LUCA 8 ,21:Iar El, raspunzand, a zis: Mama mea şi Fraţii mei sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc. Maica lui Dumnezeu a împlinit întocmai cuvantul lui Dumnezeu şi sfinţii lui Dumnezeu la fel au făcut.

Iată fraţilor, câtă înşelare din partea celor care ascultă învăţăturile celor rătăciţi .

:IOAN ,5;22,23 ,24 Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Ca toţi să cinstească pe Fiul precum cinsteşte pe Tatăl. Cel ce nu cinsteşte pe fiul nu cinsteşte pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun: Cel ce ascultă cuvantul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică şi la judecata nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă

Iisus Hristos a binevoit a se naște dintr-o Fecioară, iar noi, primind Preacuratul Lui Trup și Sînge, Îl cunoaștem, pe Dumnezeul cel adevărat. Dar nu prin faptele legii, ci prin credință, dobîndim mîntuirea.

Facebook