Fecioara Maria

by admin, 24 februarie 2016

feceoara maria

PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

ŞI PURUREA FECIOARA   MARIA

MATEI1;18 “ Iar naşterea lui Iisus aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif drept fiind şi nevrând s-o vădească a voit s-o lase în ascuns, iar Îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăind: Iosife nu te teme a lua pe Maria,că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt .Împotriva apostolilor mincinoşi ne spune

CORINTENI 11: 2, 3Căci vă râvnesc pe voi cu râvnă lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit unui singur bărbat, ca să vă înfăţişez lui Hristos Fecioara neprihănită. Dar mă tem că nu cumva precum şarpele a amăgit-o pe Eva, în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea întru Hristos.’’ V-am logodit unui singur bărbat ca să vă înfăţişez lui Hristos Fecioara neprihănită. Doamne , ce frumos ne atenţionează să nu fim ca şarpele amăgitor, să ne abată gândurile de la curăţia şi nevinovăţia ei! De ce trebuie să fie logodită? Ca ‘să nu fie necinstita, pentru că , în legea veche femeile care păcătuiau erau omorâte cu pietre. Ştim că încă proroci din Vechiul Testament, prorocesc despre naşterea fecioarei

ISAIA: 7;14. “Zice Isaia: de aceea Domnul Însuşi va da un semn, iată feciora va rămâne însărcinată, şi va naşte un fiu şi va pune numele, Emanuil [Dumnezeu cu noi]Vedem, că Isaia, ne proroceşte de fecioara încă cu mult înainte. Apoi şi Ezechiel proroceşte despre Maica Domnului:                                                                                                                                       EZECHIEL 44;2Şi Domnul mi-a zis :Poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide şi omul nu va trece pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Izraiel a intrat pe ea, de aceea va rămâne închisă’’.                                                  Prorocul Ezechiel o compara pe Maica lui Dumnezeu cu o poartă, şi pe aceea poarta nu va trece nimeni, deci asta înseamnă căci Maică lui Dumnezeu n-a mai avut copii căci poarta a rămas închisă.

Ştim că Iisus ne-a spus” Eu sunt Dumnezeul lui Aavraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezul lui Iacob’’. Ne vesteşte trei împăraţii.Dar prorocul Daniel o vesteşte pe a patra împărăţie, mai mult , pe Maica lui Dumnezeu o vede ca pe un fier ce rupe tot.

DANIIL 2;40,43Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul: După cum fierul sfărâmă în bucăţi şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi. Şi după cum ai văzut, picioarele şi degetele piciorelor, partea de lut de olar şi partea de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta, va fi împărţită: dar va rămâne din ea ceva din tăria fierului . Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti, de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.” Doamne, prorocul Daniel o aseamănă pe Maica lui Dumnezeu cu fierul care rupe tot şi împarte împărăţia aceasta în două:partea tare şi partea plăpândă. Apoi zice de Maica Domnului că se va amesteca prin legături omeneşti de căsătorie dar nu vor fi lipiţi unul de altul, şi îi aseamănă cu fierul şi lutul. Zice prorocul împărăţia aceasta va fi împărţită, dar vă rămânea din ea cea tare ca fierul. Prorocul Daniel, proroceşte despre sectele care au apărut, dar va rămâne cea din tăria fierului, adică credinţa adevărată, ortodocşi care cu adevărat o iubesc pe MAICA DOMNULUI . De ce trebuia să rămână cu Iosif?  Din mai multe motive:

1 pentru legea aspră împotriva adulterului.

.2Iisus era considerat născut din păcat si nu putea propovădui;

3 .fuga de Irod era imposibil pentru Maica Domnului singură şi multe altele.

LEVITICUL 20:10 “Când un om comite adulter cu o femeie căsătorită, când comite adulter cu soţia aproapelui său, omul acela şi femeia aceea, să fie pedepsită negreşit cu moartea.”

Apoi, Iisus nu putea propovădui la popor că era socotit, născut din păcat.

MATEI 2;13 ‘’După plecare magilor, iată, Ingerul Domnului se arată în vis lui Iosif, scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt’’. După moarte lui Irod ,iar se arată Ingerul Domnului lui Iosif.

MATEI 2;21 .’’Sculânduse a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel’’Fraţilor, dar prorocii mincinoşi, adică sectarii susţin, c-ar mai fi avut alţi copii,Maica Domnului cu Iosif. Dar cine sunt  ei?                                                                                                                    

MATEI 13;55 ‘’Au nu este acesta feciorul teslarului? Au nu se numeşte mama Lui Maria şi fraţi lui :Iacob,şi Iosif şi Simon şi Iuda ‘’.

GALATENI 1:19’’.Iar pe altul din apostoli n-am văzut , fără numai pe Iacov fratele Domnului’’. Există aceştia numiţi fraţi ai Domnului:Iacob şi Iuda. Dar ce zic aceştia despre ei înşişi?

IACOB 1,1 Iacob ,robul lui Dumnezeu şI a Domnului Iisus Hristos

IUDA 1;1 .Iuda ,rob al lui Iisus Hristos şi frate al lui Iacob Amândoi numesc pe Iisus Hristos Domn şi pe ei însuşi robi ai lui Iisus Hristos .Sf apostol Iuda se numeşte pe sine frate al lui Iacob şi nu frate al Domnului .Iudeii numesc fraţi pe cei dintr-un neam. Deci vedem că n-au fost fraţi. Ei au fost fii Mariei lui Cleopa.

IOAN 19:25 , 26Şi stătea lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa şi Maria Magdalena. Iisus văzând pe mama Sa şi pe ucenicul care Îl iubea, stând alături a zis mamei sale: Femeie, iată fiul tău, iar ucenicului: Iată mama ta şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine ‘’. Ştim că Sfinţii Ioachim şi Ana au avut-o la bătrâneţe pe Fecioara Maria şi au dus-o la templu de mică. Deci Fecioara nu avea fraţi cu siguranţă. Apoi zice Maria lui Cleopa sora mamei Lui, Aceasta Maria ,soţia lui Cleopa, era adevărata mamă a acestor’’frati ai Domnului’’care în realitate, erau verişori.

MATEI 27:56 ‘’Era Maria Magdalena şi Maria mama lui Iacob şi a lui Iosif, şi mama fiilor lui Zevedei’’. Singurul Iisus este numit ,,Fiul Mariei, iar Iacob şi Iuda şi ceilalţi sunt numiţi fraţi ai Domnului nici decum fiii Mariei .

MARCU 6:3 .’’Nu este acesta teslaru, fecioru Mariei şi frate al lui Iacob şi Iosif’’ Iată că Biblia numeşte fraţi pe cei dintr-o rudenie. Apoi cine ar putea despărţi o mamă de copiii ei. Fecioara Maria să-şi fi abandonat copiii?!Zice şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Am văzut ucenicii, c-au făcut minuni nenumărate, oare puteau acuma să lase nişte copii ai nimănui ? Nicidecum! Apoi iarăşi vedem cine sunt fraţii Lui: apostolii şi cei ce împlinesc cuvântul lui Dumnezeu.                                                              LUCA 8:19,20,21.Şi au venit la El mama Lui şi fraţii Lui, dar nu puteau intra din pricina mulţimii. Şi I s-a vestit mama ta şi fraţii tăi stau afară şi voiesc să te vadă. Iar el le-a răspuns: mama mea şi fraţii mei sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc.Doamne ce răspuns le-a dat! Şi tot nu înţeleg? Cu adevărat nu are fraţi. Mama lui este mama noastră care ne-a dat-o prin Sf.apostol Ioan: “Iată mama ta”.Fraţii lui sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc, nicidecum cei care nu vor să-i recunoască Sfintele taine. O altă dovadă a Fecioarei Maria că este mama noastră.

.2IOAN 1:1-13‘’ Către aleasa doamnă şi către fii ei, pe care eu îi iubesc întru adevăr şi nu numai eu ci toţi care au cunoscut adevărul. Şi adevărul care rămâne în noi şi va fi cu noi în veac. Har, milă, pace fie cu voi,de la Dumnezeu-Tatăl și de la Iisus Hristos,Fiul Tatălui, în adevăr și dragoste . M-am bucurat, foarte că am aflat pe unii dintre fii săi, umblând întru adevăr precum am primit poruncă de la Tatăl .’Si acum te rog DOAMNĂ , nu ca şi cum ţi-aş scrie porunca nouă, ci pe aceea pe care o avem de la început : să ne iubim unii pe alţii!” Intru adevăr doar unii, pentru că unii au părăsit-o, s-au depărtat de dreapta credinţă , ascultand învăţăturile cele mincinoase ale unor saraci, pierduţi cu sufletul. Cine poate fi aleasa doamnă? Dar fiii ei?Nu poate fi aleasa doamna nimeni alta decât Maica lui Dumnezeu iar fiii ei nimeni alţii, decât noi cei care o primim de mamă. Nu poţi să adopţi un copil dacă te scuipă sau dacă dă cu piatră. Cum poţi numi fiu pe cel care nu te cunoaşte? Dacă Iisus a îngăduit să coboare prin Fecioara la noi,ca apoi să ne-o lase de mama, să nu fim orfani, atunci şi noi trebuie să o primim de mamă cu multă dragoste si căldură.

Şi totuşi amăgitorii reuşesc pe mulţi să-i ducă la pierzare.                                    IOAN 1:7 zice: “Pentru că mulţi amăgitori au ieşit în lume şi nu mărturisesc că Iisus a venit în trup, acesta este amăgitorul şi antihristul.”                                                                                                                                   În psaltire Maica Domnului este recunoscută de Împărăteasa îmbrăcată în haină aurită.

PSALM 44:10-13-15.‘’Smirna şi aloia îmbălsămează veşmintele tale, din palate de fildeş, cu cântări de alăuta se veselesc fiicele de împăraţi intru cinstea ta .Sezut-a împărateasa de-a dreapta Ta îmbrăcată în haină aurită. Şi prea înfrumuseţata. Ascultă fiica şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, Că a dorit împăratul frumuseţea ta. Că El este Dumnezeul tău. Şi se vor închina lui fiicele tirului cu daruri feţei sale, se vor ruga lui aleşii poporului. Iată slava fiice împăratului este înăuntru îmbrăcată cu ţesătură de aur şi preainfrumusetata. Aduce-‘se-vor Impăratului, fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ţie. Aduce-se-vor intru veselie şi bucurie.

Doamne câtă cinste! În cântări de aluta, se veselesc fiice de împăraţi intru cinstea Sa , se vor aduce împăratului fecioare în cinstea ei intru bucurie şi veselie. care sunt cele ce vin în cinstea ei? oare cei ce o batjocoresc ??Cu câtă dragoste o răsplăteşte Iisus! O veseleşte cu cântări de alăuta. ‘’Sezut-a de dreapta împăratului îmbrăcată în haina aurită. Că a dorit împăratul frumuseţea ta.’Doamne cât drag şi respect are Iisus faţă de mama lui!’’ Ascultă fiică şi vezi,’au fost cuvintele Sf.Ioachim când a lăsat-o la templu, să uite şi casa şi pe ei,cei din neam.’Feţei tale se vor ruga aleşii poporului’’ Care sunt aleşii poporului ? Nici vorbă de duşmanii Maicii Domnului! ‘’Aduce-se –vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce.’’ Cine sunt fecioarele şi prietenele ei? Nicidecum cei ce nu o recunosc. Acestea sunt călugăriţele şi cele ce se nevoiesc prin post şi rugăciune şi rămân fecioare şi toate cele ce îi dau cinstea cuvenită. Şi o respectă cu sfinţenie.                                                                Vedem câtă cinste a dat Zaharia şi Elisabeta.        

LUCA 1:40-50 zice: Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei Pruncul a săltat în pântecele ei, Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt. Poate cineva să se umple de Duh Sfânt de la o femeie oarecare? Nu! numai de la cea întru Hristos!’’ Apoi cu glas mare a strigat şi a zis: “Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău şi de unde cinstea aceasta, ca să vină la mine Maica Dumnezeului meu!’’

Elisabeta o recunoaste de Maică a lui Dumnezeu, nouă ni se cuvine să o comparăm cu o femeie oarecare ?! ! Nu fraţilor, este şi mama noastră! Iată vedem că Duhul Sfânt îi dă de ştire la Sf.Elisabeta că-l va naşte pe Mesia şi îi zice : “Binecuvântat este rodul pântecelui tău”, şi se întreabă, de unde avea ea cinstea aceasta, să vină Maica Domnului la ea ? Sfânta Elisabeta, care-l purta în pântece pe Sfântul Ioan Botezătorul, o recunoaşte de Maică a lui Dumnezeu , că iată cum a venit la urechile mele glasul salutarii pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceasta care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Fraţilor dacă Sfânta Elisabeta o face fericită şi îi spune Maica Domnului, atunci , nouă nu ni se cade să nu o cinstim ??!!Oare fiul ei nu se va supăra pe noi?   Şi a zis Maria : “Măreşte sufletul meu pe Domnul şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Căci a căutat spre smerenia roabei sale că iată de acum mă vor fericii toate neamurile că mi-a făcut mie mărire cel puternic şi sfânt este numele Lui, şi mila lui din neam în neam spre cei ce se tem de el.

Vedem că Maica Domnului se bucura că a primit pe Mântuitorul şi că a căutat spre smerenia roabei sale şi recunoaşte că o vor fericii toate neamurile, că i-a făcut mărire cel puternic.                                                                                                                                                 LUCA 11:27-28O femeie din mulţime, ridicându-şi glasul i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat şi sânii la care ai supt, iar El a zis: aşa este. Dar fericiţi cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. Iisus recunoaşte că intr-adevar Fecioara este fericită şi zice “aşa este “. Dar nu trece fără să-i facă fericiţi şi pe cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îi face fericiţi şi pe aceştia.                                                 ROMANI.16:6 Îmbrățișați pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi         S-a coborît Ziditorul peste Fecioara, să mîntuiască firea omenească stricată de păcat, chiar Dumnezeu fiind, S-a făcut om.          

Apoi ne mai spune să ne cinstim părinţii, şi dacă nu-i cinstim să fim osândiţi cu moarte .

MARCU 7:10’Cinsteste pe tatăl tău şi pe mama ta şi cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, cu moarte să se sfârşească.’’

Doamne, oare pe mama noastră care ne-a încredinţat-o Iisus, putem s-o grăim de rău? Oare noi nu vom sfârşi cu moarte? Ba da, fraţilor. Şi Iisus se va supăra pe noi, dacă grăim de rău pe mama Lui şi a noastră.

Facebook