Crucea

by admin, 24 februarie 2016

crucea

Sf.apostol Pavel ne spune:

GALATENI 6:14 ‘’Iar Mie nu-mi este a mă lăuda, numai decât în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi Eu pentru lume.’’ Deci vedem că şi Hristos a pătimit pe cruce pentru noi, dar şi noi cei ce credem în cruce vom pătimi. Iată fraţilor, căci iar apare Sfnta Treime. Ce însemnă să-ţi faci semnul Sfintei Cruci? Să te închini: Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Fraţilor, Sfânta Treime este de la început, de la Avraam. Ştim că şi Sfânta cruce a făcut minuni încă şi în timpul lui Moise.

IOAN 3:14,15,16 ‘’Cum a înălţat Moise şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalte şi Fiul ‘Omului. Ca toţi cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Dumnezeu aşa a iubit lumea încît pe fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.   Vedem, că până şi-n timpurile lui Moise, era crucea, şi toţi cei ce se uitau la ea se vindecau. Fraţilor! Dumnezeu atât ne-a iubit!, încât a îngăduit să fie El însuşi pe cruce răstignit, batjocorit, dezbrăcat pentru noi, pentru legea cea nouă şi pentru iertarea păcatelor. De ce? Vedem:                    

COLOSENI 2;14,15 .’’Ştergând zapisul ce era asupra noastră. Care ne era potrivnic [adică împotriva] cu rânduielile Lui Şi I-au luat din mijloc, prigonindu-l pe Cruce. Drezbracandu-l (de putere) începătoriile şi stăpâniile [adică stăpâni cei de atunci]. Şi l-au luat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin Cruce: Iată de ce Hristos, şi-a vărsat sângele pe Cruce, ca să şteargă zapisul’’pacatele’’ ce erau asupra noastră şi ca să ne lase prin ea: mărturia adevărată,credinţa, mai mult înfricoşarea groaznică a demonilor. Iisus s-a dat pe El însuşi exemplu, smerindu-se pe cruce.

FILIPENI 2:8.’’ S-a smerit pe sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce. Doamne !.Şi iarăşi

FILIPENI 3:18,19,20’Căci mulţi despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun şi PLÎNGÎND, SE POARTĂ CA DUŞMANII CRUCII LUI HRISTOS. Sfîrşitul acestora este pierirea. Pîntecele este dumnezeul lor, ca unii care au în gînd cele pămînteşti. Cît pentru noi cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm Mîntuitorul, pe Domnul Iisus Hristos ‘’ Cine sunt duşmanii lui Hristos? Sectarii şi cei ce nu-i recunosc jertfa. Oare ce înseamnă? Omorând prin ea vrăşmaşii.

Fraţilor, ştim căci Crucea pentru cei ce pier, este nebunie, iar pentru noi, putere Dumnezeiască. Oare cu cei ce terfelesc: Sfânta Cruce, Sfântul Duh, pe Maica Domnului, pe Sfinţi şi Sfintele icoane, ce va face Dumnezeu? putem permite să le facă idoli ? Nu fraţilor, ci mai mult ne spune să nu ne lăsăm amăgiţi de cuvinte deşarte .

EFESENI 5:6,7. ‘’Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte, căci pentru aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste fiii nescultarii. Deci să nu vă faceţi părtaşi cu ei’’.

LUCA .17:1,2,3’’ Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu vină sminteală, dar vai aceluia prin care ele vin. Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare decât să smintească pe unul dintre aceştia mici. Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iarta-l.‘’. Bucurați-vă purtatori ai crucii, iar cei ce stau In tihna și în mîngaieri,ce le pasa ? Cuvantul lui Avraam catre cel bogat este in pilda despre Lazar si bogatul nemilostiv. Aici vă mîngăiati, iar altii suferă pentru Hristos si pentru sfânta sa lege. Iar în cealalta lume va fi invers ; cei ce au mers pe drumul crucii se vor mîngîia, iar cei ce s-au mîngîiat vor suferi. Simon Cirineu este cel ce a purtat crucea. Domnul este modelul acelor purtatori de cruce care suferă in necazuri fără cârtire. Chiar Iisus s-a luptat cu patimile pentru raăscumpărarea noastră fără sa cîrteasca,s-a dat de exemplu.

Dacă citim în vechi ,vedem că au mai fost care au părăsit legea lui Dumnezeu şi şi-au făcut animale din aur şi se închinau lor, se închinau la dumnezei străini, adică la idoli. Cu adevărat Dumnezeu s-a supărat pe aceştia.

 ESIRE 32:8. ‘’S-a abătut curând din calea care ai poruncit lor şi şi-a făcut lor viţel şi s-a închinat lui. Şi a jerfit lui şi a zis: Aceştia sunt dumnezeii tăi, Ierusalime, care le-au scos din pământul Egiptului. ‘’  

ROMANI1:23 .’’Păgînii au schimbat slava lui Dumnezeu celui nestricăcios cu asemănarea chipului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi a tărîtoarelor ‘’. Deci într-un cuvănt l-au asemănat cu  Aflăm ce înseamnă idoli în zilele de azi?

COLOSENI 3;5.’’ Drept aceia omorîţi madularele voastre cele pămînteşti : desfrânarea, necurăţia, patimă, pofta rea şi lăcomia. toate acestea sunt închinarea la idoli.

Efeseni 5:5. Căci aceasta s-o ştiţi bine, că niciun desfrânat, sau necurat, sau lacom de avere, care este un închinător la idoli, nu are moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. ‘’ Vine şi spune celor ce sunt din legea cea nouă :                                                                    

EFESENI; 2:13,16. ‘’ Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi, care altădată eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră El care a făcut din cele două una, surupand peretele din mijloc al despărţiturii. Desfiinţând vrăjmăsia in trupul Sau, legea poruncilor şi învăţăturile ei ca întru sine pe cei doi să-i zidească intru-un singur om nou şi să întemeieze pacea. Şi să-l împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin Cruce omorând prin ea vrăşmaşi’’ . Iată cei doi, adică trupul și sufletul au fost uniți prin sîngele lui Iisus.

Chiar dacă ne-a lăsat scrise atâtea despre legea nouă, Hristos ştia şi recunoştea, căci duşmanii Lui o să încerce până şi pe ucenici să-i ducă la pierzare.

FAPTELE:20;29,30,31’’ Căci eu ştiu aceasta, ca după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. Drept, aceea privegheaţi, aducîndu-vă aminte că, timp de trei ani n-am incetat, noaptea şi ziua să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi.

Iată că trei ani n-a incetat sa propovăduiasca, sa ne invețe, să ne îndemne și înca cu lacrimi să ne ferească de învățăturile răstălmăcite a unor lupi îngrozitori și cunoașterea despre lege noua. Dar totuși aceștor lupi îngrozitori nu l-i frică de mînia Lui

Facebook